Η σημασίατου έργου

Η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στο Άγιο Όρος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ειδικών συνθηκών του τόσο σχέση με τη φύση όσο και τον πολιτισμό. Είναι ένα σχεδόν πλήρως δασωμένο όρος, με υψηλή βιοποικιλότητα, ιστορία και πολιτιστική αξία.

Ωστόσο, η ευπάθεια σε κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή είναι υψηλή λόγω του ότι το Άγιο Όρος παρουσιάζει απομόνωση από την ηπειρωτική Ελλάδα, εντατική μονοκαλλιέργεια καστανιάς, κλασματική διαχείριση ή εντελώς μη διαχειριζόμενα δάση και θαμνώνες και περιορισμένους υδατικούς πόρους. Επιπλέον, καθεμία από τις 20 αυτοδιοικούμενες διοικητικές οντότητες (Μοναστήρια) είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του δάσους της, οδηγώντας σε έλλειψη ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το LIFE STEMMA προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης για το Άγιο Όρος (GR1270003) όπου πρωταρχικά στοχεύει στη μείωση της ευπάθειας σε διαταραχές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές. Είναι ένα έργο επίδειξης που παρέχει μια καινοτόμο και ολοκληρωμένη προσέγγιση για περιβαλλοντική διαχείριση σε προστατευόμενες από τη φύση περιοχές υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Η καινοτομία αποδεικνύεται μέσω της διαπραγμάτευσης με δύο βασικούς στόχους που, με μια πρώτη ματιά, είναι σε αντίθεση.

Το έργο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την πρόσφατη Ευρωπαϊκή πολιτική LULUCF αυξάνοντας τα αποθέματα άνθρακα (καταβόθρες και ταμιευτήρες) στη χερσόνησο του Άθω.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 5,713,188 €

Διάρκεια Έργου: 01/10/2020 – 31/12/2025

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου