Περιβαλλοντική διαχείριση Όρους Άθω

Ειδικοί στόχοι

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:

1.Μείωση της ευπάθειας σε διαταραχές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις πυρκαγιές 2.Αύξηση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων έναντι των σχετικών με την κλιματική αλλαγή πιέσεων (ξηρασία, ασθένειες, παράσιτα) 3.Σχεδιασμός και εφαρμογή (α) στρατηγικού σχεδιασμού προσαρμογής προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή καθώς και (β) δράσεις μετριασμού, ώστε να βελτιωθεί η δέσμευση άνθρακα από την ατμόσφαιρα στο δάσος 4.Αξιολόγηση και μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων των πρακτικών διαχείρισης προσαρμογής και μετριασμού του έργου σε σχέση με τη συμπεριφορά πυρκαγιάς και δέσμευση / αποθήκευση άνθρακα αντίστοιχα 5.Προετοιμασία για τη δημιουργία ενός φορέα υπεύθυνου για την περιβαλλοντική διαχείριση στο Άγιο Όρος υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής 6.Διάδοση αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών του έργου τόσο σε τοπικό επίπεδο (Αγιορείτικη κοινότητα και τοπικοί φορείς), καθώς και σε άλλες μοναστικές κοινότητες και τομείς από την ΕΕ 7.Διαφύλαξη μιας τόσο σημαντικής πολιτιστικής και περιβαλλοντικής οντότητας, χωρίς να αγνοείται η υφιστάμενη διοικητική και περιβαλλοντική διαχείριση 8.Δόμηση συνεργασίας με μια παρόμοια πολιτιστική οντότητα (Μονή Σολάν) έτσι ώστε (α) η προσέγγιση του LIFE STEMMA στους τομείς δάσος - γεωργία - διαχείριση υδάτων να μπορούν να εφαρμοστούν με εξειδικευμένο τρόπο εν μέσω κλιματικής αλλαγής, αλλά και επίσης (β) το Άγιο Όρος να μάθει από τα πολύ καλά αναπτυγμένα συστήματα αγροδασοκομίας που λειτουργούν στην Μονή Σολάν.

κλιματικοίστόχοι

Οι στρατηγικές και προσαρμοστικές δράσεις διαχείρισης στο Όρος Άθως περιλαμβάνουν τη διαχείριση δασικών και γεωργικών εκτάσεων και τη συλλογή/αποθήκευση του βρόχινου νερού για πολλαπλές χρήσεις, τη διατήρηση και προστασία υγιών, λειτουργικών και σταθερών οικοσυστημάτων. Αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος έναντι της Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα στην πρόληψη καταστροφών, όπως οι δασικές πυρκαγιές.

κλιματικοίστόχοι

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σημαίνει επίσης επένδυση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Το έργο ασχολείται με τη μετάβαση σε δασοκομικές πρακτικές σύμφωνα με τον πρόσφατο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/841 «σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών και των αφαιρέσεων αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα LULUCF, στο πλαίσιο του κλίματος και της ενέργειας του 2030, με σκοπό να συμβάλει στον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής μέσω δράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την αύξηση των αφαιρέσεων αερίων του θερμοκηπίου και των αποθεμάτων άνθρακα (δεξαμενές και λίμνες).

Το έργο εμπίπτει πρωτίστως στον τομέα προτεραιότητας της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ωστόσο, επιδιώκει επίσης να ενσωματώσει δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό των επιπτώσεών της μέσω της επίδειξης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, την εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων προσαρμογής και μετριασμού της, διευκολύνοντας την υλοποίηση τέτοιων δράσεων σε τοπικό επίπεδο και συμβάλλοντας στην αναπαραγωγή αυτών των δράσεων σε άλλα μέρη της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου