Η ιστορία του έργου

Η περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες συνθήκες της Κλιματικής Αλλαγής με αποτελεσματικό και μακροπρόθεσμο τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης για ολόκληρο το Όρος Άθως, αντιμετωπίζοντας τις δύο κύριες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Τη Δασοκομία και τη Γεωργία.

_Το LIFE STEMMA προτείνει μια αποτελεσματική στρατηγική προστασίας των υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με τις ανάγκες της δασικής πυροπροστασίας και της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας.

_Το LIFE STEMMA αποτελεί μια προσέγγιση υπολογισμού της συσσωρευμένης βιομάζα που προκύπτει από το μοντέλο ανάλυσης πυρκαγιάς και αποθήκευσης άνθρακα καθώς και μία διαδικασία μοντελοποίησης των στοιχείων που πρέπει να αφαιρεθούν σε τοπικό επίπεδο.

_Το LIFE STEMMA έχει σχεδιαστεί βασισμένο στις πολυδιάστατες συνέργειες.

Εκτός από τον γενικότερο στόχο, που είναι η προσαρμογή και ο μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής, όλες οι δράσεις του έργου που σχετίζονται με παρεμβάσεις στη βλάστηση (C1-C6) αναμένεται να αποφέρουν αισθητά οφέλη στη βιοποικιλότητα. Επομένως, το έργο θα συμβάλει άμεσα στην εφαρμογή μίας κοινής πολιτικής και νομοθεσίας στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Μέσω της εφαρμογής και επίδειξης προσεγγίσεων όπως, η ανάπτυξη συστημάτων αγροδασοκομίας, η ενδυνάμωση οικοτόπων με σποραδική εμφάνιση ( τύποι οικοτόπων Καστανιάς (Castanea sativa) στο Μοναστήρι του Σολάν και Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) στο Όρος Άθως), όπως επίσης και ο εμπλουτισμός ή οι δασοκομικές θεραπείες που αφήνουν ανοιχτό και καθαρό το δασικό υπόστρωμα, θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ποικιλόμορφης χλωρίδας και την δημιουργία διάφορων επιλογών οικοτόπων για τα είδη των πουλιών. Το αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα θα παρατηρηθεί και αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια των δράσεων D1 & D4.