Ενίσχυση του LIFE STEMMA ATHOS από το Πράσινο Ταμείο

Το έργο LIFE STEMMA ATHOS-LIFE19 CCA/GR/001185, συγχρηματοδοτήθηκε για το 2021 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, σύμφωνα με την με Αρ. Απόφαση 212.3.3/2021/26.05.2021 του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Η συγχρηματοδότηση αφορά σε ποσό ύψους 35.000,00€ για την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, συντονιστή εταίρου του LIFE STEMMA ATHOS.

Η συγχρηματοδότηση υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων του έργου για το έτος 2021.

Publish Date:

2021-10-27

Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου