Οι δράσεις του έργου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 συνολικά δράσεις οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις

A1 Στρατηγικό Διαχειριστικό Σχέδιο Αγίου Όρους
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 03/2022
A2 Σχέδιο Δράσης για την Περιοχή του Σολάν
Διάρκεια υλοποίησης: 06/2021 – 12/2021
A3 Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής Αγίου Όρους
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 05/2022

C. Δράσεις Εφαρμογής

C1 Διαχείριση Οικοτόπων Καστανιάς (Castanea sativa)
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2024
C2 Εμπλουτισμός αμιγών συστάδων Καστανιάς (Castanea sativa) και Δρυός (Quercus spp.)
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2024
C3 Διαχείριση Οικοτόπου Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis) habitats
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2024
C4 Διαχείριση Οικοτόπου Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) habitats
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2024
C5 Διαχείριση περιοχών με ψευδομακί θαμνώδη βλάστηση
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2024
C6 Ανάπτυξη βιώσιμων αγροδασικών συστημάτων
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2023
C7 Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων συλλογής βρόχινων υδάτων για πολλαπλές χρήσεις
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 03/2024
C8 Ανάπτυξη κοινού συστήματος σηματοδότησης για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 08/2022
C9 Ανάπτυξη μοντέλων καύσιμης ύλης και δέσμευσης του άνθρακα
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 12/2022
C10 Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2024 – 06/2025

D. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος

D1 Παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών KPI
Διάρκεια υλοποίησης: 03/2021 – 12/2025
D2 Εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του προγράμματος
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2024 – 12/2025
D3 Παρακολούθηση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων των δράσεων C1 έως C6 στην καύσιμη ύλη και τη συσσώρευση άνθρακα
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 10/2025
D4 Παρακολούθηση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων τω δράσεων C1 έως C6 στη χλωριδική βιοποικιλότητα
Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 10/2025

E. Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων

E1 Δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 12/2025
E2 Δικτύωση με άλλα προγράμματα
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 10/2025
E3 Δράσεις ενημέρωσης
Διάρκεια υλοποίησης: 08/2022 – 12/2025

F. Διαχείριση προγράμματος

F1 Συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος
Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 12/2025