Οι δράσειςτου έργου

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 21 συνολικά δράσεις οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

A. Προπαρασκευαστικές δράσεις

A1 Στρατηγικό Διαχειριστικό Σχέδιο Αγίου Όρους Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 03/2022 A2 Σχέδιο Δράσης για την Περιοχή του Σολάν Διάρκεια υλοποίησης: 06/2021 – 12/2021 A3 Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής Αγίου Όρους Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 05/2022

C. Δράσεις Εφαρμογής

C1 Διαχείριση Οικοτόπων Καστανιάς (Castanea sativa) Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2024 C2 Εμπλουτισμός αμιγών συστάδων Καστανιάς (Castanea sativa) και Δρυός (Quercus spp.) Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2024 C3 Διαχείριση Οικοτόπου Χαλεπίου Πεύκης (Pinus halepensis) habitats Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2024 C4 Διαχείριση Οικοτόπου Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) habitats Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2024 C5 Διαχείριση περιοχών με ψευδομακί θαμνώδη βλάστηση Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2024 C6 Ανάπτυξη βιώσιμων αγροδασικών συστημάτων Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2023 C7 Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων συλλογής βρόχινων υδάτων για πολλαπλές χρήσεις Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 03/2024 C8 Ανάπτυξη κοινού συστήματος σηματοδότησης για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 08/2022 C9 Ανάπτυξη μοντέλων καύσιμης ύλης και δέσμευσης του άνθρακα Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 - 12/2022 C10 Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διάδοσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος Διάρκεια υλοποίησης: 10/2024 - 06/2025

D. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του προγράμματος

D1 Παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών KPI Διάρκεια υλοποίησης: 03/2021 – 12/2025 D2 Εκτίμηση της κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του προγράμματος Διάρκεια υλοποίησης: 01/2024 – 12/2025 D3 Παρακολούθηση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων των δράσεων C1 έως C6 στην καύσιμη ύλη και τη συσσώρευση άνθρακα Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 10/2025 D4 Παρακολούθηση των βραχυχρόνιων επιπτώσεων τω δράσεων C1 έως C6 στη χλωριδική βιοποικιλότητα Διάρκεια υλοποίησης: 01/2022 – 10/2025

E. Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων

E1 Δράσεις διάδοσης και επικοινωνίας Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 12/2025 E2 Δικτύωση με άλλα προγράμματα Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 10/2025 E3 Δράσεις ενημέρωσης Διάρκεια υλοποίησης: 08/2022 – 12/2025

F. Διαχείριση προγράμματος

F1 Συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος Διάρκεια υλοποίησης: 10/2020 – 12/2025
Copyright © 2021 | All Rights Reserved. | Powered by Homeotech Co.
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Green Fund

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου